Obavještavamo sve obveznike izrade i predaje finansijskih izvještaja da je i za 2020. godinu omogućeno korištenje besplatnog softverskog paketa FIA. Korisnici koji već imaju instaliran softverski paket FIA potrebno je da obrišu (deinstaliraju) staru verziju sa svojih računara i preuzmu novu verziju softverskog paketa FIA. Novu verziju softverskog paketa FIA možete preuzeti ovdje.

U skladu sa Uredbom o nosiocu poslova elektronske certifikacije u organima uprave i za organe uprave ("Sl.glasnik RS", broj 107/20) i Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik o visini naknada za usluge elektronske certifikacije certifikacionog tijela Ministarstva za naučnotehnološki  razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvao ("Sl.glasnik RS", broj 115/20), objavljujemo Cjenovnik kojim se propisuje visina naknada za usluge elektronske certifikacije.
  • Cjenovnik
  • Ostale detalje vezene za elektronsku certifikaciju možete pogledati ovdje.

Vlada RS je dana 29.10.2020. donijela najnoviju Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj. Na osnovu nje ministar fimamsija RS je donio Rješenje o produžetku roka za verifikaciju i ona traje od 03.11.2020.g. do 05.03.2021. godine. U skladu sa navedenim objavljen je Poziv za  podnošenje zahtjeva za verifikaciju.

Povezivanje daje snagu poslovnoj zajednici 

Kompletan intervju možete pogledati ovdje...

U skladu sa novim važećim zakonskim propisima vezanim za izmjene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 78/20), obavještavamo poslovne subjekte koji sastavljaju i predaju svoje finansijske izvještaje u skladu sa gore navednim Zakonom da je istovremeno  došlo i  do izmjena  kod  Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Repbulike Srpske ( Sl. Gl br. 74/10) u kojem se član 12. Zakona  B R I Š E, a koji  je glasio: „ da obveznici čiji su finansijski izvještaji korigovani u skladu sa računvodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici u registar predaju i tako korigovane izvješaje i to u roku od deset dana od dana kada ih je usvojio nadležni organ obveznika“.

Obavještavamo sva pravna lica da na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji (SL. Glasnik RS br. 94/15 član 25. stav 5. te član 24. stav 6.) a koji podliježu obaveznoj reviziji te sva pravna lica koja su dužna da pripremaju godišnje izvještaje o poslovanju ispune svoju zakonsku obavezu.

Aktuelno

OnlinePodrška