Регистрација

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука у вршењу овлашћења која су јој повјерена у складу са одредбама Закона и Упутства, по захтјевима корисника за добијање података из Регистра, поступа  у складу са законом којим се уређује општи управни поступак. Закон о измјенама и допунам Закона о унутрашњем платном промету („Службени гласник Републике Српске“, бр.38/22).

 

НАПОМЕНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА:

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који можете преузети овдје.
 
Захтјев за издавање извода се подноси непосредно у сједишту Агенције или поштом на адресу сједишта Агенције.
 
Када се захтјев подноси путем поштанске пошиљке, на коврети треба бити написано код адресе примаоца – Агенције и испод тога „(захтјев за извод из Регистра сефова физичких лица и Регистра сефова пословних субјеката– НЕ ОТВАРАЈ!)“.
 
 
Упутство о начину вођења, достављања података, давања и коришћења података из Регистра сефова физичких лица и Регистра сефова послонвих субјеката („Службени гласник Републике Српске“, бр.125/22.) можете преузети овдје.
 
 

 

Јединствени регистар рачуна (ЈРP) успостављен је на основу Закона о јединственом регистру рачуна пословних субјеката, 17.05.2004. године.


Тим Законом дефинисано је да АПИФ успоставља и води регистар у коме се налазе сви рачуни (девизни и КМ) правних лица са седиштем у РС, делова правних лица изван РС, органа републичке управе и других републичких органа и организација, јединица локалне управе и самоуправе и физичких лица - предузетника, а који се воде у банкама и деловима банака које послују на територији Републике Српске.

АПИФ-ов Сектор за информационе технологије је, на бази властититог искуства и кориштењем властитих потенцијала, урадио комплетно информатичко решење регистра, које покрива све активности, почев од Интернет комуникације са банкама, Централном банком и овлашћеним корисницима података, до слања података властитом Интранет мрежом према свим Пословним јединицама и пословницама. Тиме је омогућено да сва правна и физичка лица, на сваком шалтеру АПИФ-а, могу поднети захтев и добити адекватан извод из Јавног регистра рачуна.

"Дана 2012/06/15. године на снагу је ступио нови Закон о унутрашњем платном промету, као и Закон о јединственом регистру рачуна пословних субјеката (Сл. гласник РС 52/12). Чланом 6. и 7. Закона о јединственом регистру рачуна прописано је да АПИФ својим Упутством дефинише начин и поступак достављања података у Регистар, вођење и садржај Регистра, као и начин и поступак коришћење података из РегистраУпутство можете преузети овде."

Дана 30.12.2014. године, на основу Рјешења Агенције за банкарство РС, из Јединственог регистра рачуна уклонили смо рачуне клијената отворених у Бобар банци. Информације о наведеним рачунима ће бити доступне у оквиру потврда о ликвидности, као и за било које друге архивске потребе.

Дана 11.05.2016. године, на основу Рјешења Агенције за банкарство РС, из Јединственог регистра рачуна уклоњени су рачуни клијената отворених у Банци Српске. Информације о наведеним рачунима ће бити доступне у оквиру потврда о ликвидности, као и за било које друге архивске потребе.

Преглед јединственог регистра рачуна.


Цјеновник услуга из јединственог Регистра рачуна пословних субјеката (ЈРР)

Регистар рачуна физичких лица у Републици Српској успостављен је на основу Закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету,.(„Службени гласник Републике Српске“, бр.52/12, 92/12 и 58/19).
Тим Законом у члану 15а.одређено је да Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука успоставља и води Регистар рачуна физичких лица отворених у овлашћеним организацијама.
 
На основу члана 15а. став 1. и члана 15б.став 4. Закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету („Службени гласник Републике Српске“, бр.58/19), Управни одбор Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука,  у складу са чланом 17. тачка 4. Статута Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука, бр. УО-VII-756/17 od 25.04.2017.године,донио је Упутство о начину вођења, достављању података, давања и коришћења података из Регистра рачуна физичких лица („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/19)
 
Чланом 15в. Закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету и горе наведеним Упутством дефинисани су корисници података из Регистра, који у складу са поднесеним захтјевом користе податаке из Регистра, као и  начин вођења Регистра рачуна физичких лица, начин достављања података, као и давања и коришћења података из овог регистра у складу са поднесеним захтјевом, који могу преузети на сајту Агенције на следећем линку (Захтјев за РРФЛ).
 
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука у вршењу овлашћења која су јој повјерена у складу са одредбама Закона и Упутства, по захтјевима корисника за добијање података из Регистра, поступа  у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
 
НАПОМЕНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА:
 
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који можете преузети овдје.
Захтјев за издавање извода се подноси непосредно у сједишту Агенције или поштом на адресу сједишта Агенције.
Када се захтјев подноси путем поштанске пошиљке, на коврети треба бити написано код адресе примаоца – Агенције и испод тога „(захтјев за извод из Регистра рачуна – НЕ ОТВАРАЈ!)“.
 
 
 
 

Обавјештавамо кориснике наших услуга да су по основу новог Закона о угоститељству (Сл. Гласник Републике Српске 45/17  члан 17. и члан 19.) и Закона о измјенама и допунама закона о туризму (СЛ. ГЛ. Републике Српске број 01/24), а који се нису регистровали  као самостални предузетници код јединица локалне самоуправе, дужни да закључе уговор о пружању услуга са туристичком организацијом, туристичком агенцијом или другим правним лицем које обавља угоститељску или туристичку дјелатност као претежну.

Уговор о пружању услуга, дужни су да у року од седам дана од закључивања, уз захтјев, чији је изглед прописан Правилником о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга, доставе АПИФ-у ради евидентирања и издавања потврде о евидентирању у Регистар физичких лица која пружају угоститељске услуге у складу са Законом о угоститељству.

 

Документација:

-  уговор са туристичком организацијом; туристичком агенцијом или неким другим    
   правним лицем које је регистровано за обављање привредне дјелатности; 
-  накнада  АПИФ-у  за упис у регистар  35,00 КМ;
-  лична карта лица које се упсује у регистар  (на увид)  и
-  текући рачун лица које се уписује у регистар (на увид). 
 
Цијене услуга можете погледати овдје.

На основу чл. 36 Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске, бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16”) Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге води Централни регистар предузетника у Републици Српској, који садржи податке из регистара предузетника који воде надлежни органи, као и друге податке од значаја за праћење предузетника. Централни регистар предузетника је дио Регистра пословних субјеката Републике Српске. Агенција у потпуности располаже свим подацима унесеним у Централни регистар предузетника.

Регистар јавних предузећа (РЈП) успостављен је доношењем Уредбе о транспарентности између Републике Српске, односно јединица локалне самоуправе и јавних предузећа (Сл.гласник РС 114/11), на основу које је АПИФ обавезан и овлаштен да успостави и води поменути Регистар. Пословање и управљање јавних предузећа, органи предузећа и друга питања од значаја за рад ових предузећа регулисана су Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС 75/04) и Законом о измјенама и допунама закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 78/11).

Регистар је јаван, те садржи следеће податке о јавним предузећима:
- Пословно име (фирма)
- Тачна адреса и седиште
- Датум оснивања
- Датум и основ сваке промене уписане у судски регистар
- Лице или лица овлашћена за заступање
- Остварени укупни приход у току две последње пословне године
- Остварени укупни приход у току две последње пословне године по основу производних делатности јавног предузећа које послује у производном сектору
- Друге податке од значаја за вођење Регистра у складу са Уредбом.

 

 

Актуелно

ОнлинеПодршка