Регистрација

 

Јединствени регистар рачуна (ЈРP) успостављен је на основу Закона о јединственом регистру рачуна пословних субјеката, 17.05.2004. године.


Тим Законом дефинисано је да АПИФ успоставља и води регистар у коме се налазе сви рачуни (девизни и КМ) правних лица са седиштем у РС, делова правних лица изван РС, органа републичке управе и других републичких органа и организација, јединица локалне управе и самоуправе и физичких лица - предузетника, а који се воде у банкама и деловима банака које послују на територији Републике Српске.

АПИФ-ов Сектор за информационе технологије је, на бази властититог искуства и кориштењем властитих потенцијала, урадио комплетно информатичко решење регистра, које покрива све активности, почев од Интернет комуникације са банкама, Централном банком и овлашћеним корисницима података, до слања података властитом Интранет мрежом према свим Пословним јединицама и пословницама. Тиме је омогућено да сва правна и физичка лица, на сваком шалтеру АПИФ-а, могу поднети захтев и добити адекватан извод из Јавног регистра рачуна.

"Дана 2012/06/15. године на снагу је ступио нови Закон о унутрашњем платном промету, као и Закон о јединственом регистру рачуна пословних субјеката (Сл. гласник РС 52/12). Чланом 6. и 7. Закона о јединственом регистру рачуна прописано је да АПИФ својим Упутством дефинише начин и поступак достављања података у Регистар, вођење и садржај Регистра, као и начин и поступак коришћење података из РегистраУпутство можете преузети овде."

Дана 30.12.2014. године, на основу Рјешења Агенције за банкарство РС, из Јединственог регистра рачуна уклонили смо рачуне клијената отворених у Бобар банци. Информације о наведеним рачунима ће бити доступне у оквиру потврда о ликвидности, као и за било које друге архивске потребе.

Дана 11.05.2016. године, на основу Рјешења Агенције за банкарство РС, из Јединственог регистра рачуна уклоњени су рачуни клијената отворених у Банци Српске. Информације о наведеним рачунима ће бити доступне у оквиру потврда о ликвидности, као и за било које друге архивске потребе.

Преглед јединственог регистра рачуна.


Цјеновник услуга из јединственог Регистра рачуна пословних субјеката (ЈРР)


 

 
Регистар рачуна физичких лица у Републици Српској успостављен је на основу Закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету,.(„Службени гласник Републике Српске“, бр.52/12, 92/12 и 58/19).
Тим Законом у члану 15а.одређено је да Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука успоставља и води Регистар рачуна физичких лица отворених у овлашћеним организацијама.
 
На основу члана 15а. став 1. и члана 15б.став 4. Закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету („Службени гласник Републике Српске“, бр.58/19), Управни одбор Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука,  у складу са чланом 17. тачка 4. Статута Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука, бр. УО-VII-756/17 od 25.04.2017.године,донио је Упутство о начину вођења, достављању података, давања и коришћења података из Регистра рачуна физичких лица („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/19)
 
Чланом 15в. Закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету и горе наведеним Упутством дефинисани су корисници података из Регистра, који у складу са поднесеним захтјевом користе податаке из Регистра, као и  начин вођења Регистра рачуна физичких лица, начин достављања података, као и давања и коришћења података из овог регистра у складу са поднесеним захтјевом, који могу преузети на сајту Агенције на следећем линку (Захтјев за РРФЛ).
 
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука у вршењу овлашћења која су јој повјерена у складу са одредбама Закона и Упутства, по захтјевима корисника за добијање података из Регистра, поступа  у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
 
НАПОМЕНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА:
 
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који можете преузети овдје.
Захтјев за издавање извода се подноси непосредно у сједишту Агенције или поштом на адресу сједишта Агенције.
Када се захтјев подноси путем поштанске пошиљке, на коврети треба бити написано код адресе примаоца – Агенције и испод тога „(захтјев за извод из Регистра рачуна – НЕ ОТВАРАЈ!)“.
 
 
 

Обавјештавамо кориснике наших услуга да су по основу новог Закона о угоститељству (Сл. Гласник Републике Српске 45/17  члан 17. и члан 19.), а који се нису регистровали  као самостални предузетници код јединица локалне самоуправе, дужни да закључе уговор о пружању услуга са туристичком организацијом, туристичком агенцијом или другим правним лицем које обавља угоститељску или туристичку дјелатност као претежну.

Уговор о пружању услуга, дужни су да у року од седам дана од закључивања, уз захтјев, чији је изглед прописан Правилником о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга, доставе АПИФ-у ради евидентирања и издавања потврде о евидентирању у Регистар физичких лица која пружају угоститељске услуге у складу са Законом о угоститељству.

 

Документација:

-  уговор са туристичком организацијом; туристичком агенцијом или неким другим    
   правним лицем које је регистровано за обављање привредне дјелатности; 
-  накнада  АПИФ-у  за упис у регистар  35,00 КМ;
-  лична карта лица које се упсује у регистар  (на увид)  и
-  текући рачун лица које се уписује у регистар (на увид). 

 

 

На основу чл. 36 Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске, бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16”) Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге води Централни регистар предузетника у Републици Српској, који садржи податке из регистара предузетника који воде надлежни органи, као и друге податке од значаја за праћење предузетника. Централни регистар предузетника је дио Регистра пословних субјеката Републике Српске. Агенција у потпуности располаже свим подацима унесеним у Централни регистар предузетника.

Регистар јавних предузећа (РЈП) успостављен је доношењем Уредбе о транспарентности између Републике Српске, односно јединица локалне самоуправе и јавних предузећа (Сл.гласник РС 114/11), на основу које је АПИФ обавезан и овлаштен да успостави и води поменути Регистар. Пословање и управљање јавних предузећа, органи предузећа и друга питања од значаја за рад ових предузећа регулисана су Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС 75/04) и Законом о измјенама и допунама закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 78/11).

Регистар је јаван, те садржи следеће податке о јавним предузећима:
- Пословно име (фирма)
- Тачна адреса и седиште
- Датум оснивања
- Датум и основ сваке промене уписане у судски регистар
- Лице или лица овлашћена за заступање
- Остварени укупни приход у току две последње пословне године
- Остварени укупни приход у току две последње пословне године по основу производних делатности јавног предузећа које послује у производном сектору
- Друге податке од значаја за вођење Регистра у складу са Уредбом.

 

 

Регистар старе девизне штедње почео је функционисати дана 10.08.2005. године. Влада РС је 09.07.2005. године донијела Уредбу о условима, поступку и роковима верификације старе девизне штедње , на основу чега је АПИФ дана 12.07.2005. године објавио јавни Позив за верификацију старе девизне штедње. Предвиђено је било да се верификација врши од 10.08.до 10.11.2005. године.

Дана 11.11.2005. Влада РС је донијела Уредбу о измјени уредбе о условима, поступку и роковима верификације старе девизне штедње, којом је рок за верификацију продужен за 120 дана, тј. до 11.02.2006. године.

Дана 02.12.2005. године, Уставни суд БиХ је Одлуком о меритуму ставио ван снаге све одредбе Закона о утврђивању и и начину измирења унутрашњег дуга БиХ. Утврђен је рок од 3 мјесеца, у коме се мора донијети Окврини закон на нивоу БиХ.

Дана 13.04.2006. године, Парламентарна скупштина БиХ је усвојила Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње.

На основу овог Закона, Влада РС је дана 12.10.2006. године донијела Уредбу о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској. Том Уредбом су прецизно дефинисани општи принципи, поступак подношења захтјева и верификације потраживања итд. Верификовани износи до 2,000.00 КМ се исплаћују готовински, на текуће рачуне имаоца старе девизне штедње, а износи преко тога се претварају у обвезнице које доспјевају у 10 једнаких полугодишњих ануитета, у наредних 5 година од објављеног датума емисије.

До сада је обављено укупно 10 циклуса верификације старе девизне штедње, задњи циклус је трајао oд 15.03.2022. до 15.05.2022. године. Влада РС је објавила десет одлука за емисију обвезница, задња је била 14.07.2022. године којом се обвезнице емитују 29.07.2022. године.

За штедише које до сада нису извршиле верификацију старе девизне штедње планирано је да се нови рок за верификацију отвори током 2023. и 2024. године, а да наредна једанаеста емисија и готовинска исплата буду извршене у току 2024. године.

 

У слиједећој табели су подаци о броју верификованих штедиша и верификованим износима у КМ, по циклусима.

Циклус/Година

Број штедиша

Верификовани износ

I / 2005-2007

32,049

253,925,668.13

II / 2008

494

7,339,567.46

III / 2009

6,644

91,739,058.28

IV / 2010

4,470

83,942,839.79

V / 2011

3,464

71,759,388.57

VI / 2012 - 2013

3,066

57,189,802.95

VII / 2014 - 2015

2,197

37,075,646.46

VIII / 2016– 2018

2,223

48.722.891,95

IX / 2020– 2021

564

11.147.146,09

X / 2022

316

6.160.081,85

Преглед регистра старе девизне штедње.


Цјеновник услуга из Регистра старе девизне штедње (СДШ)


 

Актуелно

ОнлинеПодршка