Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka u vršenju ovlašćenja koja su joj povjerena u skladu sa odredbama Zakona i Uputstva, po zahtjevima korisnika za dobijanje podataka iz Registra, postupa  u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak. Zakon o izmjenama i dopunam Zakona o unutrašnjem platnom prometu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.38/22).
 
NAPOMENA ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA:
 
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji možete preuzeti оvdje.
Zahtjev za izdavanje izvoda se podnosi neposredno u sjedištu Agencije ili poštom na adresu sjedišta Agencije.
 
Kada se zahtjev podnosi putem poštanske pošiljke, na kovreti treba biti napisano kod adrese primaoca – Agencije i ispod toga „(zahtjev za izvod iz Registra sefova fizičkih lica i Registra sefova poslovnih subjekata– NE OTVARAJ!)“.
 

 

Jedinstveni registar računa (JRR) uspostavljen je na osnovu Zakona o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata, 17.05.2004. godine.

Tim Zakonom definisano je da APIF uspostavlja i vodi registar u kome se nalaze svi računi (devizni i KM) pravnih lica sa sjedištem u RS, dijelova pravnih lica izvan RS, organa republičke uprave i drugih republičkih organa i organizacija, jedinica lokalne uprave i samouprave i fizičkih lica - preduzetnika, a koji se vode u bankama i dijelovima banaka koje posluju na teritoriji Republike Srpske.

APIF-ov Sektor za informacione tehnologije je, na bazi vlastititog iskustva i korištenjem vlastitih potencijala, uradio kompletno informatičko rješenje registra, koje pokriva sve aktivnosti, počevši od Internet komunikacije sa bankama, Centralnom bankom i ovlaštenim korisnicima podataka, do slanja podataka vlastitom Intranet mrežom prema svim Poslovnim jedinicama i Poslovnicama. Time je omogućeno da sva pravna i fizička lica, na svakom šalteru APIF-a, mogu podnijeti zahtjev i dobiti adekvatan izvod iz Javnog registra računa.

Dana 15.06.2012. godine na snagu je stupio novi Zakon o unutrašnjem platnom prometu, kao i Zakon o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata (Sl. glasnik RS 52/12). Članom 6. i 7. Zakona o jedinstvenom registru računa propisano je da APIF svojim Uputstvom definiše način i postupak dostavljanja podataka u Registar, vođenje i sadržaj Registra, kao i način i postupak korišćenje podataka iz Registra.  Uputstvo možete preuzeti ovdje.

Dana  30.12.2014 godine, na osnovu Rješenja Agencije za bankarstvo RS, iz Jedinstvenog registra računa uklonili smo račune klijenata otvorenih u Bobar banci. Informacije o navedenim računima će biti dostupne u okviru potvrda o likvidnosti, kao i za bilo koje druge arhivske potrebe.

Dana 11.05.2016. godine, na osnovu Rješenja Agencije za bankarstvo RS, iz Jedinstvenog registra računa uklonjeni su računi klijenata otvorenih u Banci Srpske. Informacije o navedenim računima će biti dostupne u okviru potvrda o likvidnosti, kao i za bilo koje druge arhivske potrebe.

Pregled jedinstvenog registra računa.


Cjenovnik usluga iz jedinstvenog Registra računa poslovnih subjekata (JRR)


 

 

Registar računa fizičkih lica u Republici Srpskoj uspostavljen je na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu,.(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br.52/12, 92/12 i 58/19).
 
Tim Zakonom u članu 15a.određeno je da Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka uspostavlja i vodi Registar računa fizičkih lica otvorenih u ovlašćenim organizacijama.
 
Na osnovu člana 15a. stav 1. i člana 15b.stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.58/19), Upravni odbor Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka,  u skladu sa članom 17. tačka 4. Statuta Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka, br. UO-VII-756/17 od 25.04.2017.godine,donio je Uputstvo o načinu vođenja, dostavljanju podataka, davanja i korišćenja podataka iz Registra računa fizičkih lica („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 101/19)
 
Članom 15v. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i gore navedenim Uputstvom definisani su korisnici podataka iz Registra, koji u skladu sa podnesenim zahtjevom koriste podatake iz Registra, kao i  način vođenja Registra računa fizičkih lica, način dostavljanja podataka, kao i davanja i korišćenja podataka iz ovog registra u skladu sa podnesenim zahtjevom, koji mogu preuzeti na sajtu Agencije na sledećem linku (Zahtjev za RRFL).
 
Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka u vršenju ovlašćenja koja su joj povjerena u skladu sa odredbama Zakona i Uputstva, po zahtjevima korisnika za dobijanje podataka iz Registra, postupa  u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.
 
NAPOMENA ZA PODNOŠENЈE ZAHTJEVA:
 
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji možete preuzeti ovdje.
Zahtjev za izdavanje izvoda se podnosi neposredno u sjedištu Agencije ili poštom na adresu sjedišta Agencije.
Kada se zahtjev podnosi putem poštanske pošiljke, na kovreti treba biti napisano kod adrese primaoca – Agencije i ispod toga „(zahtjev za izvod iz Registra računa fizičkih lica – NE OTVARAJ!)“.
 
 
 

Cjenovnik usluga iz Registra računa fizičkih lica (RRFL)

Obavještavamo korisnike naših usluga da su po osnovu novog Zakona o ugostiteljstvu (Sl. Glasnik Republike Srpske 45/17  član 17. i član 19. ) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o turizmu (SL. GL. Republike Srpske broj 01/24), a koji se nisu registrovali  kao samostalni preduzetnici kod jedinica lokalne samouprave, dužni da zaključe ugovor o pružanju usluga sa turističkom organizacijom ili turističkom agencijom.

Ugovor o pružanju usluga, dužni su da u roku od sedam dana od zaključivanja, uz zahtjev, čiji je izgled propisan Pravilnikom o obliku i sadržaju zahtjeva za izdavanje potvrde o evidentiranju ugovora o pružanju usluga, dostave APIF-u radi evidentiranja i izdavanja potvrde o evidentiranju u Registar fizičkih lica koja pružaju ugostiteljske usluge u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu.

 
Dokumentacija:
 
-  ugovor sa turističkom organizacijom ili turističkom agencijom;
zahtjev;
-  naknada  APIF-u  za upis u registar  35,00 KM;
-  lična karta lica koje se upsuje u registar  (na uvid)  i
-  tekući račun lica koje se upisuje u registar (na uvid)
-  dokaz o vlasništvu objekta.
 
Cijene usluga možete pogledati ovdje.
 
 
 
 

Registar javnih preduzeća (RJP) uspostavljen je donošenjem Uredbe o transparentnosti finansijskih odnosa između Republike Srpske, odnosno jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća (Sl.glasnik RS 114/11), na osnovu koje je APIF obavezan i ovlašten da uspostavi i vodi pomenuti Registar. Poslovanje i upravljanje javnih preduzeća, organi preduzeća i druga pitanja od značaja za rad ovih preduzeća regulisana su Zakonom o javnim preduzećima. (Sl.glasnik RS 75/04) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS 78/11).

Registar je javan, te sadrži slijedeće podatke o javnim preduzećima:

- poslovno ime (firma)

- tačna adresa i sjedište

- datum osnivanja

- datum i osnov svake promjene upisane u sudski registar

- lice ili lica ovlašćena za zastupanje

- ostvareni ukupni prihod u toku dvije posljednje poslovne godine

- ostvareni ukupni prihod u toku dvije posljednje poslovne godine po osnovu proizvodnih djelatnosti javnog preduzeća koje posluje u proizvodnom sektoru

- druge podatke od značaja za vođenje Registra u skladu sa Uredbom.

Registar stare devizne štednje poceo je funkcionisati dana 10.08.2005. godine. Vlada RS je 09.07.2005. godine donijela Uredbu o uslovima, postupku i rokovima verifikacije stare devizne štednje , na osnovu cega je APIF dana 12.07.2005. godine objavio javni Poziv za verifikaciju stare devizne štednje. Predvideno je bilo da se verifikacija vrši od 10.08.do 10.11.2005. godine.

Dana 11.11.2005. Vlada RS je donijela Uredbu o izmjeni uredbe o uslovima, postupku i rokovima verifikacije stare devizne štednje, kojom je rok za verifikaciju produžen za 120 dana, tj. do 11.02.2006. godine.

Dana 02.12.2005. godine, Ustavni sud BiH je Odlukom o meritumu stavio van snage sve odredbe Zakona o utvrdivanju i i nacinu izmirenja unutrašnjeg duga BiH. Utvrden je rok od 3 mjeseca, u kome se mora donijeti Okvrini zakon na nivou BiH.

Dana 13.04.2006. godine, Parlamentarna skupština BiH je usvojila Zakon o izmirenju obaveza po osnovu racuna stare devizne štednje.

Na osnovu ovog Zakona, Vlada RS je dana 12.10.2006. godine donijela Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu racuna stare devizne štednje u Republici Srpskoj. Tom Uredbom su precizno definisani opšti principi, postupak podnošenja zahtjeva i verifikacije potraživanja itd. Verifikovani iznosi do 2,000.00 KM se isplacuju gotovinski, na tekuce racune imaoca stare devizne štednje, a iznosi preko toga se pretvaraju u obveznice koje dospjevaju u 10 jednakih polugodišnjih anuiteta, u narednih 5 godina od objavljenog datuma emisije.

Do sada je obavljeno ukupno 10 ciklusa verifikacije stare devizne štednje, zadnji ciklus je trajao od 15.03.2022. do 15.05.2022. godine. Vlada RS je objavila deset odluka za emisiju obveznica,  zadnja je bila 14.07.2022. godine kojom se obveznice emituju 29.07.2022. godine.

Objavljen je novi poziv za verifikaciju stare devizne štednje sa rokom za podnošenje zahtjeva od 01.02.2023. do 29.02.2024. godine.

 

U slijedećoj tabeli su podaci o broju verifikovanih štediša i verifikovanim iznosima u KM, po ciklusima.

 

Ciklus/Godina

Broj štediša

Verifikovani iznos

I / 2005-2007

32,049

253,925,668.13

II / 2008

494

7,339,567.46

III / 2009

6,644

91,739,058.28

IV / 2010

4,470

83,942,839.79

V / 2011

3,464

71,759,388.57

VI / 2012 - 2013

3,066

57.189.802,95

VII / 2014 - 2015

2,198

37.075.646,46

VIII / 2016– 2018

2,223

48.722.891,95

IX / 2020– 2021

564

11.147.146,09

X / 2022

316

6.160.081,85

Pregled registra stare devizne štednje.


Cjenovnik usluga iz Registra stare devizne štednje (SDŠ)


 

Aktuelno

OnlinePodrška