Plan nabavke za 2020. godinu

1. Izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu

2. Izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu

- Оdluka o pokretanju otvorenog postupka nabavka računarske opreme

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Računarske opreme"

- Realizacija ugovora za otvoreni postupak 2020. godine

- REALIZACIJA POSTUPAKA DIREKTNOG SPORAZUMA ZA 2020. godine

Plan nabavke za 2021. godinu

- Izmjena plana nabavke za 2021. godinu

- Odluka o pokretanju postuka javne nabavke zanatskih radova - 2021. godina

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga - stručnog usavršavanja radnika Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge u 2021. godini

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - Kancelarijskog namještaja

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjadja za nabavku radova - Zanatskih radova

- Obavještenje o namjeri provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pregovarački postupak bez objave obavještenja

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme - sigurnosnih i mrežnih uređaja sa pratećim uslugama

- Izmjena i dopuna plana nabavke za 2021. godinu - 29.12.2021.

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - goriva

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Nabavka gorivа"

- Odluka o pokretanju postupka nabavke roba kancelarijskog materijala i tonera

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Nabavka kancelarijskog materijala i tonera"

- Izvod iz plana nabavki za 2022. godinu

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku ''Ugostiteljskih usluga'' za potrebe APIF-a u 2022. godini

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke komunikacione, računarske, serverske opreme sa licenciranim operativnim sistemima

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Nabavka komunikacione, računarske, serverske opreme sa lincenciranim operativnim sistemima"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglase okružnih privrednih sudova o započetim i zaključenim likvidacionim postupcima možete pogledati ovdje.


Registar poslovnih subjekata(RPS) uspostavljen je donošenjem Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj(Sl. Glasnik RS 67/13).

Tim Zakonom definisano je da se proces jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata od 01.12.2013. godine obavlja na šalterima APIF-a, na 11 lokacija Poslovnih jedinica, i to: Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Modriča, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Foča, Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo.


Ovdje možete naći instrukciju za plaćanje sudske takse po Okružnim privrednim sudovima.

Uplatu takse za Službeni glasnik RS izvršite na:
Broj računa: 562-099-00004292-34
Primalac: Službeni glasnik Republike Srpske
Svrha doznake: Taksa za oglas


Uredbu o naknadama Agencije za obavljanje usluga jednošalterskog sistema možete pogledati ovdje.

Postupak registracije započinje podnošenjem Prijave za registraciju.

ISPRAVE POTREBNE ZA OSNIVANJE  DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

1.Odluka o osnivanju (za jednočlano d.o.o. uz minimalni ulog od 1,00 KM nije potrebna notarska obrada već je dovoljna notarska ovjera potpisa)
2. Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje - direktora
3. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora (ovjerena kod notara ili u opštini)
4. OP obrazac-obrazac ovjerenih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje (ovjeren kod notara ili u opštini)
5. Lična karta za osnivača i direktora (ovjerena kod notara ili u opštini)
6. Potvrda banke o uplati osnivačkog uloga
7. Prijava za registraciju poslovnih subjekata (elektronski popunjena)
8. Potvrdu o prebivalištu za lice ovlašteno za zastupanje i osnivača
9. Poresko uverenje za osnivača (da nema poreskih dugovanja)

8.Potvrdu o prebivalištu za lice ovlašteno za zastupanje i osnicača.

*ako je osnivački ulog veći od 1,00 KM ili ako ima više od jednog osnivača Odluka o osnivanju podliježe OBAVEZNOJ notarskoj obradi.
*nadležni sud prilikom odlučivanja može tražiti i druge isprave koje ovdje nisu navedene
*primjer Odluke o osnivanju (sa minimalnim osnivačkim ulogom od 1,00 KM) i Prijavu za   registraciju možete preuzeti ovdje.

Poslovni subjekti, čiji je predmet upisa određen posebnim zakonom, a registruju se kod nadležnih osnovnih sudova i drugih registarskih organa, ili koji stiču svojstvo pravnog lica na osnovu odluke nadležnog organa (Vlade i sl.), odnosno za koje ne postoji obaveza upisa kod nadležnog suda ili nekog drugog registrskog organa,za potrebu dobijanja Obavještenja o razvrstavanju dužni su podnijeti:

Obrazac RPS-1, za razvrstavanje poslovnih subjekata po djelatnosti, i

Obrazac RPS-1a, za razvrstavanje jedinica u sastavu.

U slučaju promjene pretežne (osnovne) djelatnosti za već registrovani poslovni subjekat, potrebno je podnijeti Zahtjev za promjenu Djelatnosti.

U slučaju potrebe za izdavanjem prepisa ili dodatnog broja kopija Obavještenja o razvrstavanju, podnosi se Zahtjev za izdavanje obavještenja.


Telefon za informacije: 051/308-079
Radno vreme sa strankama: 07.30-13.00


 

 

window._mfq = window._mfq || []; (function() { var mf = document.createElement("script"); mf.type = "text/j-avascript"; mf.async = true; mf.src = "//cdn.mouseflow.com/projects/ece20773-9b5b-4c82-9d8e-2d3ae0bf913a.js"; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(mf); })();

Aktuelno

OnlinePodrška