Регистрација

Регистар старе девизне штедње почео је функционисати дана 10.08.2005. године. Влада РС је 09.07.2005. године донијела Уредбу о условима, поступку и роковима верификације старе девизне штедње , на основу чега је АПИФ дана 12.07.2005. године објавио јавни Позив за верификацију старе девизне штедње. Предвиђено је било да се верификација врши од 10.08.до 10.11.2005. године.

Дана 11.11.2005. Влада РС је донијела Уредбу о измјени уредбе о условима, поступку и роковима верификације старе девизне штедње, којом је рок за верификацију продужен за 120 дана, тј. до 11.02.2006. године.

Дана 02.12.2005. године, Уставни суд БиХ је Одлуком о меритуму ставио ван снаге све одредбе Закона о утврђивању и и начину измирења унутрашњег дуга БиХ. Утврђен је рок од 3 мјесеца, у коме се мора донијети Окврини закон на нивоу БиХ.

Дана 13.04.2006. године, Парламентарна скупштина БиХ је усвојила Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње.

На основу овог Закона, Влада РС је дана 12.10.2006. године донијела Уредбу о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској. Том Уредбом су прецизно дефинисани општи принципи, поступак подношења захтјева и верификације потраживања итд. Верификовани износи до 2,000.00 КМ се исплаћују готовински, на текуће рачуне имаоца старе девизне штедње, а износи преко тога се претварају у обвезнице које доспјевају у 10 једнаких полугодишњих ануитета, у наредних 5 година од објављеног датума емисије.

До сада је обављено укупно 10 циклуса верификације старе девизне штедње, задњи циклус је трајао oд 15.03.2022. до 15.05.2022. године. Влада РС је објавила десет одлука за емисију обвезница, задња је била 14.07.2022. године којом се обвезнице емитују 29.07.2022. године.

Објављен је нови позив за верификацију старе девизне штедње са роком за подношење захтјева од 01.02.2023. до 29.02.2024. године.

 

У слиједећој табели су подаци о броју верификованих штедиша и верификованим износима у КМ, по циклусима.

 

Циклус/Година

Број штедиша

Верификовани износ

I / 2005-2007

32,049

253,925,668.13

II / 2008

494

7,339,567.46

III / 2009

6,644

91,739,058.28

IV / 2010

4,470

83,942,839.79

V / 2011

3,464

71,759,388.57

VI / 2012 - 2013

3,066

57,189,802.95

VII / 2014 - 2015

2,197

37,075,646.46

VIII / 2016– 2018

2,223

48.722.891,95

IX / 2020– 2021

564

11.147.146,09

X / 2022

316

6.160.081,85

Преглед регистра старе девизне штедње.


Цјеновник услуга из Регистра старе девизне штедње (СДШ)


 

Актуелно

ОнлинеПодршка