Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj, kojom se otvara novi rok za verifikaciju, u trajanju od devet mjeseci i to od 10. decembra 2012. do 30. septembra 2013. godine.

Pozivaju se sva lica koja se do sada nisu prijavljivala za verifikaciju stare devizne štednje, a čija sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH, a za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku, da u predviđenom roku predaju svoje zahtjeve u jednoj od poslovnica Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge- APIF.

Za zahtjeve koji budu podneseni u predviđenom roku, verifikacija će biti izvršena pod identičnim uslovima koji su do sada imali vlasnici stare devizne štednje, a u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Poslije obrade zaprimljenih zahtjeva, uslijediće isplata iznosa verifikovane štednje u maksimalnom iznosu od 2.000 KM ili ukupnom iznosu do 2.000 KM. Razlika verifikovanog iznosa i gotovinske isplate biće izvršena emisijom obveznica.

Do sada su u Republici Srpskoj sprovedena četiri roka za verifikaciju računa stare devizne štednje, a Ministarstvo finansija ovom je Uredbom izašlo u susret zahtjevima građana koji su nakon četvrtog roka za verifikaciju željeli da se i prema njima izvrši povrat stare devizne štednje u skladu sa zakonskim propisima.

Aktuelno

OnlinePodrška