Oglase okružnih privrednih sudova o započetim i zaključenim likvidacionim postupcima možete pogledati ovdje.


Registar poslovnih subjekata (RPS) uspostavljen je donošenjem Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj(Sl. Glasnik RS 67/13).

Tim Zakonom definisano je da se proces jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata od 01.12.2013. godine obavlja na šalterima APIF-a, na 11 lokacija Poslovnih jedinica, i to: Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Modriča, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Foča, Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo.


Instrukciju za plaćanje sudske takse po Okružnim privrednim sudovima možete preuzeti ovdje.

Uplatu naknade za Službeni glasnik RS izvršite na:
Broj računa: 562-099-00004292-34
Primalac: Službeni glasnik Republike Srpske
Svrha doznake: Naknada za oglas


Uplata naknade APIF-u (na taj račun se uplaćuju i naknada za usluge poštarina)

ŽIRO RAČUN: 562 099 00011503 32
PRIMALAC: APIF BANjA LUKA
SVRHU DOZNAKE I POZIV NA BROJ pogledajte оvdje
 
Ukoliko želite da vam se aktuelni izvod ili uverenje iz službene evidencije dostavi poštom, molimo vas da, pored predviđene sudske takse , uplatite i 7,50KM naknade Apifu na jedan od računa koji se nalazi u kontaktima na www.apif.net. Uplatnicu poslati uz zahtjev ili putem mail-a na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Uredbu o naknadama Agencije za obavljanje usluga jednošalterskog sistema možete pogledati ovdje.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku obavlјanja usluga Agencije za posredniče, informatičke i finansijske usluge možete pogledati ovdje.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku obavlјanja usluga Agencije za posredniče, informatičke i finansijske usluge možete pogledati ovdje.

Pravilnik o korištenju, tehničkim karakteristikama i održavanju elektronskog dijela registra poslovnih subjekata (Službeni glasnik Republike Srpske broj 15/18) možete pogledati ovdje.

Prijavu za registraciju stečajne mase možete preuzeti ovdje.

Postupak registracije započinje podnošenjem Prijave za registraciju.

ISPRAVE POTREBNE ZA OSNIVANJE  DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

1.Odluka o osnivanju (za jednočlano d.o.o. uz minimalni ulog od 1,00 KM nije potrebna notarska obrada već je dovoljna notarska ovjera potpisa)
2. Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje - direktora
3. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora (ovjerena kod notara)
4. OP obrazac-obrazac ovjerenih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje (ovjeren kod notara)
5. Lična karta za osnivača i direktora (ovjerena kod notara ili u opštini)
6. Potvrda banke o uplati osnivačkog uloga
7. Prijava za registraciju poslovnih subjekata (elektronski popunjena)
8. Potvrdu o prebivalištu za lice ovlašteno za zastupanje i osnivača
9. Poresko uvjerenje za osnivača (da nema poreskih dugovanja)

*ako je osnivački ulog veći od 1,00 KM ili ako ima više od jednog osnivača Odluka o osnivanju podliježe OBAVEZNOJ notarskoj obradi.
*nadležni sud prilikom odlučivanja može tražiti i druge isprave koje ovdje nisu navedene
*primjer Odluke o osnivanju (sa minimalnim osnivačkim ulogom od 1,00 KM) i Prijavu za   registraciju možete preuzeti ovdje
*ukoliko je direktor strani državljanin mora imati dozvolu za  privremeni boravak nadležnog organa (Ministarstvo bezbijednosti BiH,  Služba za strance) te ovjerenu fotokopiju dozvole priložiti registarskom  sudu

Poslovni subjekti, čiji je predmet upisa određen posebnim zakonom, a registruju se kod nadležnih osnovnih sudova i drugih registarskih organa, ili koji stiču svojstvo pravnog lica na osnovu odluke nadležnog organa (Vlade i sl.), odnosno za koje ne postoji obaveza upisa kod nadležnog suda ili nekog drugog registrskog organa,za potrebu dobijanja Obavještenja o razvrstavanju dužni su podnijeti:

Obrazac RPS-1, za razvrstavanje poslovnih subjekata po djelatnosti, i

Obrazac RPS-1a, za razvrstavanje jedinica u sastavu.

U slučaju promjene pretežne (osnovne) djelatnosti za već registrovani poslovni subjekat, potrebno je podnijeti Zahtjev za promjenu Djelatnosti.

U slučaju potrebe za izdavanjem prepisa ili dodatnog broja kopija Obavještenja o razvrstavanju, podnosi se Zahtjev za izdavanje obavještenja.

Pregled registra poslovnih subjekata.

Cjenovnik usluga iz Registra poslovnih subjekata (RPS) i Centralnog registra preduzetnika (CRP)


Informacije na telefone : 051/308-079; 051/217-527

Aktuelno

OnlinePodrška