Регистрација

До 6. фебруара 2024. године 848 правних лица доставило је Агенцији за посредничке, инфроматичке и финансијске услуге (АПИФ) финансијски извјештај за 2023. годину.
Највише финансијских извјештаја Агенција је запримила од стране других правних лица – 391, привредна друштва предала су 387 извјештаја, предузетници 67, двије банке и једно друштво за осигурање.
Подсјећамо да је обавеза предаје годишњих финансијских извјештаја у Регистар финансијских извјештаја АПИФ-а до посљедњег дана фебруара текуће године за претходну годину прописана Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске.
С обзиром да је одредбама Закона предвиђена новчана казна од 3.000 КМ до 15.000 КМ за правно лице које не преда финансијске извјештаје, казна од 1.000 КМ до 5.000 КМ за предузетника који води пословне књиге по систему двојног књиговодства који не преда финансијски извјештај, те казна од 300 КМ до 1.500 КМ за одговорно лице у правном лицу које није предало финансијски извјештај, АПИФ позива све субјекте, који имају обавезу да предају финансијски извјештај за претходну годину, да то и учине у законском року, како не би сносили санкције.
 

Актуелно

ОнлинеПодршка