Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrredi Sl. Glasnik RS broj 86/07, predviđeno je da uspostavljanje i vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava u RS obavlja AGENCIJA ZA POSREDNIČKE I INFORMATIČKE USLUGE Banja Luka.

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava predviđeno je da se poljoprivredna gazdinstva upisuju u registar u organizacionim jedinicama APIF-a, prema sjedištu poljoprivrednog gazdinstva, odnosno prebivališta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na mjesto obavljanja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji RS.

U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dogovorena je podjela obrazaca za registraciju poljoprivrednih gazdinstava i registracija je otpočela 15.10.2007. godine na šalterima APIF-a.

U “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: 89/13. od 17.10.2013. godine, objavljen je novi Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva. Objavljivanjem i stupanjem na snagu ovog Pravilnika stekli su se svi formalno-pravni uslovi za obnovu upisa u Registar gazdinstava po novom sistemu registracije.

Obnova upisa u Registar po novom sistemu registracije počinje 01. novembra 2013. godine i nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili njihova ovlaštena lica mogu da dođu na šaltere Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge  da izvrše obnovu registracije i to na iste lokacije u Republici Srpskoj, gdje su izvršili  registraciju svog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 

Nakon podnošenja zahtjeva i unosa podataka o načinu korišćenja zemljišnog posjeda, kao  i vrstama i brojnom stanju stoke u Registar, program automatski vrši provjeru ispunjenosti uslova iz Pravilnika o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i dodjeljuje  gazdinstvu status “komercijalno” ili “nekomercijalno” porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Obrasce za registraciju možete preuzeti ovdje.

Saopštenje - MPŠRS (Obnova registracije i doprinosi za poljoprivrednike).

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 35/19) možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela (Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 18/24) možete preuzeti ovdje.

 

Aktuelno

OnlinePodrška