Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka (APIF) vodeća je Agencija na tržištu Republike Srpske u pružanju usluga finansijskog posredovanja. Agencija trenutno u svojim nadležnostima pruža usluge registracije i kontrole finansijskih izvještaja svih privrednih subjekata, žiro računa, registraciju stare devizne štednje, registraciju poljoprivrednih gazdinstava, registraciju seoskih domaćinstava, pružaoca ugostiteljskih usluga u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje i druge usluge.  U narednom periodu Agencija planira proširenje i uspostavljanje adekvatnog kvaliteta usluga prema svojim direktnim korisnicima.  Ovome najviše ide u prilog geografska zastupljenost na teritoriji cijele Republike Srpske, osposobljenost kadrova, profesionalna odgovornost, informatička povezanost sa teritorijalno najudaljenijim poslovnim jedinicima. S toga, Agencija je u svakome trenutku spremna odgovoriti na sve zahtjeve koji proizilaze iz domena njenog djelovanja stvarajući pozitivnu poslovnu klimu kroz uvodjenje principa racionalizacije administrativnih funkcija Republike Srpske.

Istorijat

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka osnovana je odlukom Vlade RS broj: 02/1-020-1292/00 od 28.12.2000 godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 1/01).  Agencija je tokom godina svoga rada akumulirala prepoznatljiv ljudski potencijal koji su doprinijeli visokom stepenu zadovoljstva korisnika usluga i izrazito pozitivne ocjene od strane domaćih institucija. Naravno, svemu ovome ide u prilog i dugogodišnja poslovna tradicija, s obzirom da je Agencija preuzela i poslove i radnike bivše Službe za platni promet (SPP), odnosno još ranije Službe društvenog knjigovodstva (SDK).

Osnovni podaci

Firma: Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge – APIF

Skraćena oznaka firme: A P I F

Sjedište : ul. Vuka Karadžića broj: 6, Banja Luka

Registarski sud: Okružni privredni sud Banja Luka

Matični broj subjekta: 1-11925-00

JIB: 4400930280006

PDV broj: 400930280006

Osnivač: VLADA REPUBLIKE SRPSKE,

Zastupnik: v.d. direktor Duško Milunović

 

Pravni osnov upisa:

Zakon o Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 96/05),

Zakon o izmjenama Zakona o APIF-u („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/10),

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o APIF-u („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/13).

Aktuelno

OnlinePodrška