Ministarstvo finansija Republike Srpske obavještava lica koja do sada nisu izvršila verifikaciju stare devizne štednje, a čija sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem na teritoriji BiH i za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku, da to mogu da urade od 1. februara 2023. godine do kraja februara 2024. godine u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).
Zakonom definisani iznos stare devizne štednje koji treba isplatiti Republika Srpska je 774,9 miliona KM, od čega je verifikovano 673,7 miliona KM (što predstavlja 87%) i preostaje za verifikaciju 101,2 miliona KM (što predstavlja 13%).
Imajući u vidu činjenicu da svi vlasnici stare devizne štednje još nisu verifikovali svoje potraživanje, na osnovu Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Republici Srpskoj otvoren je novi rok za verifikaciju od 01. februara ove godine do 29. februara 2024. godine.
Za zahtjeve koji budu podneseni u predviđenom roku, verifikacija će biti izvršena pod identičnim uslovima koji su do sada imali vlasnici stare devizne štednje, a u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima.
Do sada je u Republici Srpskoj verifikovano 673,7 miliona KM stare devizne štednje koja se odnosi na 55.510 lica. Od toga je u gotovini isplaćeno 84,8 miliona KM, čime je u cjelosti isplaćena štednja za 23.212 lica. Za preostali iznos verifikovane štednje su emitovane obveznice u iznosu 588,9 miliona KM.
Sve dospjele obaveze po osnovu emitovanih obveznica Republika Srpska uredno izvršava.
Od ukupne obaveze po emitovanim obveznicama, zajedno sa kamatama, preostaje za izmirenje još 22,2 miliona KM.
 

Aktuelno

OnlinePodrška