Štampa
Obavještavamo klijente da je rok za predaju Godišnjih izvještaja o poslovanju i Izvještaja o reviziji 30.06.2021. Naknada za obije kategorije iznosi 20,00 KM.
(Zakon o računovodstvu i reviziji, članovi 24 i 25, Službeni glasnik 94/15)