Регистрација

Агенција обавља сљедеће послове:

- успоставља и води Регистар финансијских извјештаја, као централни извор информација о имовинском, приносном и финансијском положају правних лица и предузетника, обвезника предаје финансијских извјештаја;
- успоставља и води регистар обвезника подносиоца финансијских извјештаја;
- врши пријем, контролу и обраду финансијских извјештаја обвезника, архивира и управља базом података и израђује анализе и информације;
- успоставља и води регистар банкарских рачуна пословних субјеката и физичких лица;
- води регистар обавеза Републике Српске по основу старе девизне штедње, те коришћења старе девизне штедње у сврху откупа државног капитала, државних станова, пословних простора и гаража;
- врши упис у регистар и води регистар пољопривредних газдинстава у Републици Српској;
- издаје изводе из регистара и преписе других јавних података;
- чува, располаже и управља архивом Службе за платни промет Републике Српске;
- обавља послове за Акцијски фонд Републике Српске а. д. Бања Лука који захтијевају организационо-техничке капацитете којима располаже Агенција;
- у властитим трезорима чува и складишти мјенице и друге вриједносне папире, врши њихову дистрибуцију и о истом води евиденцију;
- пружа софтверске услуге и израђује софтвер;
- даје савјете о типу и конфигурацији рачунарске опреме и примјени припадајућег софтвера;
- учествује у припреми, изради и води остале јавне регистре Републике Српске, у складу са Законом;
- обавља и остале послове за потребе републичких органа управе и институција Босне и Херцеговине и обавља и послове за потребе осталих корисника услуга, у складу са Законом.

Актуелно

ОнлинеПодршка