Štampa

 

Jedinstveni registar računa (JRR) uspostavljen je na osnovu Zakona o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata, 17.05.2004. godine.

Tim Zakonom definisano je da APIF uspostavlja i vodi registar u kome se nalaze svi računi (devizni i KM) pravnih lica sa sjedištem u RS, dijelova pravnih lica izvan RS, organa republičke uprave i drugih republičkih organa i organizacija, jedinica lokalne uprave i samouprave i fizičkih lica - preduzetnika, a koji se vode u bankama i dijelovima banaka koje posluju na teritoriji Republike Srpske.

APIF-ov Sektor za informacione tehnologije je, na bazi vlastititog iskustva i korištenjem vlastitih potencijala, uradio kompletno informatičko rješenje registra, koje pokriva sve aktivnosti, počevši od Internet komunikacije sa bankama, Centralnom bankom i ovlaštenim korisnicima podataka, do slanja podataka vlastitom Intranet mrežom prema svim Poslovnim jedinicama i Poslovnicama. Time je omogućeno da sva pravna i fizička lica, na svakom šalteru APIF-a, mogu podnijeti zahtjev i dobiti adekvatan izvod iz Javnog registra računa.

Dana 15.06.2012. godine na snagu je stupio novi Zakon o unutrašnjem platnom prometu, kao i Zakon o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata (Sl. glasnik RS 52/12). Članom 6. i 7. Zakona o jedinstvenom registru računa propisano je da APIF svojim Uputstvom definiše način i postupak dostavljanja podataka u Registar, vođenje i sadržaj Registra, kao i način i postupak korišćenje podataka iz Registra.  Uputstvo možete preuzeti ovdje.

Dana  30.12.2014 godine, na osnovu Rješenja Agencije za bankarstvo RS, iz Jedinstvenog registra računa uklonili smo račune klijenata otvorenih u Bobar banci. Informacije o navedenim računima će biti dostupne u okviru potvrda o likvidnosti, kao i za bilo koje druge arhivske potrebe.

Dana 11.05.2016. godine, na osnovu Rješenja Agencije za bankarstvo RS, iz Jedinstvenog registra računa uklonjeni su računi klijenata otvorenih u Banci Srpske. Informacije o navedenim računima će biti dostupne u okviru potvrda o likvidnosti, kao i za bilo koje druge arhivske potrebe.

Pregled jedinstvenog registra računa.


Cjenovnik usluga iz jedinstvenog Registra računa poslovnih subjekata (JRR)