Obavještavamo korisnike naših usluga da su po osnovu novog Zakona o ugostiteljstvu (Sl. Glasnik Republike Srpske 45/17  član 17. i član 19. ) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o turizmu (SL. GL. Republike Srpske broj 01/24), a koji se nisu registrovali  kao samostalni preduzetnici kod jedinica lokalne samouprave, dužni da zaključe ugovor o pružanju usluga sa turističkom organizacijom ili turističkom agencijom.

Ugovor o pružanju usluga, dužni su da u roku od sedam dana od zaključivanja, uz zahtjev, čiji je izgled propisan Pravilnikom o obliku i sadržaju zahtjeva za izdavanje potvrde o evidentiranju ugovora o pružanju usluga, dostave APIF-u radi evidentiranja i izdavanja potvrde o evidentiranju u Registar fizičkih lica koja pružaju ugostiteljske usluge u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu.

 
Dokumentacija:
 
-  ugovor sa turističkom organizacijom ili turističkom agencijom;
zahtjev;
-  naknada  APIF-u  za upis u registar  35,00 KM;
-  lična karta lica koje se upsuje u registar  (na uvid)  i
-  tekući račun lica koje se upisuje u registar (na uvid)
-  dokaz o vlasništvu objekta.
 
Cijene usluga možete pogledati ovdje.
 
 
 
 

Aktuelno

OnlinePodrška