Na stručnom skupu „Reforma procesa registracije poslovanja u funkciji većeg broja malih i srednjih preduzeća i zapošlјavanja“ održanom u Tuzli APIF je predstavio Jednošalterski sistem kao uspješan primjer olakšavanja početka poslovanja.

Koordinator Jednošalterskog sistema Jelena Derajić je govoreći o  prednostima  One-stop-shop sistema prezentovala jasne podatke o povećanju broja registrovanih subjekata od 25%, smanjenom broju procedura pri registraciji ( sa 10 na 5),  skraćenju vremena registracija (sa 23 na maksimalno 5 radnih dana), te smanjenju broja učesnica u procesu registracije i troškova osnivanja. Na ovaj način, APIF kao jedan od nosilaca ekonomske reforme-olakšavanja početka poslovanja doprinosi pobolјšanju rejtinga Republike Srpske i BiH i uslova za privlačenje stranog kapitala.

Uz stalno unaprjeđenje  kvaliteta usluga APIF je  članstvom u Evropskom registru poslovnih subjekata stvorio pretpostavke za razmjenu najbolјih praksi, promociju novih progama i povećanje efikasnosti u razvoju poslovne klime.

Zahvalјujući ovim aktivnostima maksimalno je pojednostavlјen i olakšan put do registracije poslovnog subjekta. Na 11 lokacija u Republici Srpskoj  APIF omogućava podnošenje jedne registracione prijave koja ujedno predstavlјa  prijavu za nadležni sud, poresku upravu i prijavu rzvrstavanja subjekta po djelatnostima.

 

 

 

Aktuelno

OnlinePodrška