Plan nabavke za 2020. godinu

1. Izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu

2. Izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu

- Оdluka o pokretanju otvorenog postupka nabavka računarske opreme

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Računarske opreme"

- Realizacija ugovora za otvoreni postupak 2020. godine

- REALIZACIJA POSTUPAKA DIREKTNOG SPORAZUMA ZA 2020. godine

Plan nabavke za 2021. godinu

- Izmjena plana nabavke za 2021. godinu

- Odluka o pokretanju postuka javne nabavke zanatskih radova - 2021. godina

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga - stručnog usavršavanja radnika Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge u 2021. godini

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - Kancelarijskog namještaja

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjadja za nabavku radova - Zanatskih radova

- Obavještenje o namjeri provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pregovarački postupak bez objave obavještenja

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme - sigurnosnih i mrežnih uređaja sa pratećim uslugama

- Izmjena i dopuna plana nabavke za 2021. godinu - 29.12.2021.

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - goriva

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Nabavka gorivа"

- Odluka o pokretanju postupka nabavke roba kancelarijskog materijala i tonera

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Nabavka kancelarijskog materijala i tonera"

- Izvod iz plana nabavki za 2022. godinu

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku ''Ugostiteljskih usluga'' za potrebe APIF-a u 2022. godini

- Realizacija postupaka direktnog sporazuma za 2021. godine

- Realizacija ugovora za 2021. godinu - Aneks II dio B

- Realizacija ugovora za 2021. god. - konkurentski zahtjev

- Realizacija za 2021. god. otvoreni postupak

- Realizacija ugovora za 2021. god. - Pregovarački postupak bez objave obaještenja za objavu za nabavku

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke komunikacione, računarske, serverske opreme sa licenciranim operativnim sistemima

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Nabavka komunikacione, računarske, serverske opreme sa lincenciranim operativnim sistemima"

- Оdluka o pokretanju postupka nabavke goriva

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - Nabavka goriva

- Izvod iz prve izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2022. godinu 

- Javni poziv za nabavku usluga - stručnog usavršavanja radnika Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge u 2023. godini

- Javni poziv za nabavku ''Ugostiteljskih usluga'' u 2023. godini

- Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu u 2023. godini

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Оdluka o pokretanju postupka nabavke roba kancelarijskog materijala i tonera za potrebe Agencije za posredničke, informtičke i finansijske usluge

Izvod iz 1. izmjene i dopune plana Javnih nabavki za 2023. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Nabavka kancelariskog materijala i tonera"

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme sa licenciranim operativnim sistemima

Izvod iz 2. izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2023. godinu

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke automobila

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "nabavku automobila"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Nabavka kancelarijskog namještaja"

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Nabavka softvera, licenci za softvere i drugih licenciranih alata"

- Izvod iz 3. izmjene i dopune plana nabavki za 2023. godinu

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke goriva

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Komunikacione opreme sa implementacijom"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka softvera, licenci za softvere i drugih licenciranih alata"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "nabavka goriva"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe "Nabavka komunikacione opreme sa implementacijom"

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

Odluka o pokretanju nabavke poštanske usluge 2024.

Odluka o pokretanju nabavke ugostiteljskih usluga 2024.

Odluka o pokretanju postupka nabavke hotelske usluge za 2024.

Odluka o pokretanju postupka za usavršavanje radnika za 2024.

Javni poziv za poštanske usluge - 2024.

Javni poziv za nabavku ugostiteljskih usluga za 2024.

Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja za 2024.

Javni poziv za nabavku usluge stručnog usavršavanja radnika za 2024.

Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге осигурања запослених

Одлука о покретању поступка јавне набавке услуге осигурања моторних возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку слуге - Набавка услуге осигурања запослених

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку слуге - Набавка услуге осигурања моторних возила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelno

OnlinePodrška