Friday, 05 July 2013 09:41

Naredba za predaju izvještaja objavljena je u Sl.glasniku Republike Srpske broj 52/13, a možete je preuzeti ovdje. Rok za predaju izvještaja je 31. juli 2013. godine.

Na osnovu pomenute Naredbe, a u skladu sa članom 18. st. 1. i 2. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, obveznici predaje polugodišnjih izvještaja su:

- pravna lica razvrstana u velika i srednja

- pravna lica čijim se hartijama od vrijednosti trguje na tržištima kapitala ili su u postupku pripreme za izlazak na ta tržišta.

Naredbom je preporučeno i svim ostalim pravnim licima da polugodišnji izvještaj predaju u Registar.

Polugodišnji finansijski izvještaj obuhvata:

- Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda,

- Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za period,

- Bilans tokova gotovine – Izvještaj o tokovima gotovine,

- Izvještaj o promjenama na kapitalu.

Uz polugodišnji finansijski izvještaj predaju se i:

- Napomene uz finansijske izvještaje,

- Dodatni računovodstveni izvještaj – Aneks,

- Obrasci PVN 2 i PVN 3,

- Prilog broj 1, koji možete skinuti ovdje. Napomena: Prilog 1 je elektronski obrazac, može se popuniti na računaru (za to vam je potreban Acrobat Reader ili neki drugi program za čitanje PDF formata).