Izvještaj iz JRR-a 21.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86279, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45467 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67207.

Registracija

Obavještavamo korisnike naših usluga da su po osnovu novog Zakona o ugostiteljstvu (Sl. Glasnik Republike Srpske 45/17  član 17. i član 19. ), a koji se nisu registrovali  kao samostalni preduzetnici kod jedinica lokalne samouprave, dužni da zaključe ugovor o pružanju usluga sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom ili drugim pravnim licem koje obavlja ugostiteljsku ili turističku djelatnost kao pretežnu.

Ugovor o pružanju usluga, dužni su da u roku od sedam dana od zaključivanja, uz zahtjev, čiji je izgled propisan Pravilnikom o obliku i sadržaju zahtjeva za izdavanje potvrde o evidentiranju ugovora o pružanju usluga, dostave APIF-u radi evidentiranja i izdavanja potvrde o evidentiranju u Registar fizičkih lica koja pružaju ugostiteljske usluge u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu.

 
Dokumentacija:
 
-  ugovor sa turističkom organizacijom; turističkom agencijom ili nekim drugim      
   pravnim licem koje je registrovano za obavljanje privredne djelatnosti;
zahtjev;
-  naknada  APIF-u  za upis u registar  35,00 KM;
-  lična karta lica koje se upsuje u registar  (na uvid)  i
-  tekući račun lica koje se upisuje u registar (na uvid)
 
 
 
 

Registar javnih preduzeća (RJP) uspostavljen je donošenjem Uredbe o transparentnosti finansijskih odnosa između Republike Srpske, odnosno jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća (Sl.glasnik RS 114/11), na osnovu koje je APIF obavezan i ovlašten da uspostavi i vodi pomenuti Registar. Poslovanje i upravljanje javnih preduzeća, organi preduzeća i druga pitanja od značaja za rad ovih preduzeća regulisana su Zakonom o javnim preduzećima. (Sl.glasnik RS 75/04) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS 78/11).

Registar je javan, te sadrži slijedeće podatke o javnim preduzećima:

- poslovno ime (firma)

- tačna adresa i sjedište

- datum osnivanja

- datum i osnov svake promjene upisane u sudski registar

- lice ili lica ovlašćena za zastupanje

- ostvareni ukupni prihod u toku dvije posljednje poslovne godine

- ostvareni ukupni prihod u toku dvije posljednje poslovne godine po osnovu proizvodnih djelatnosti javnog preduzeća koje posluje u proizvodnom sektoru

- druge podatke od značaja za vođenje Registra u skladu sa Uredbom.

Registar stare devizne štednje poceo je funkcionisati dana 10.08.2005. godine. Vlada RS je 09.07.2005. godine donijela Uredbu o uslovima, postupku i rokovima verifikacije stare devizne štednje , na osnovu cega je APIF dana 12.07.2005. godine objavio javni Poziv za verifikaciju stare devizne štednje. Predvideno je bilo da se verifikacija vrši od 10.08.do 10.11.2005. godine.

Dana 11.11.2005. Vlada RS je donijela Uredbu o izmjeni uredbe o uslovima, postupku i rokovima verifikacije stare devizne štednje, kojom je rok za verifikaciju produžen za 120 dana, tj. do 11.02.2006. godine.

Dana 02.12.2005. godine, Ustavni sud BiH je Odlukom o meritumu stavio van snage sve odredbe Zakona o utvrdivanju i i nacinu izmirenja unutrašnjeg duga BiH. Utvrden je rok od 3 mjeseca, u kome se mora donijeti Okvrini zakon na nivou BiH.

Dana 13.04.2006. godine, Parlamentarna skupština BiH je usvojila Zakon o izmirenju obaveza po osnovu racuna stare devizne štednje.

Na osnovu ovog Zakona, Vlada RS je dana 12.10.2006. godine donijela Uredbu o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu racuna stare devizne štednje u Republici Srpskoj. Tom Uredbom su precizno definisani opšti principi, postupak podnošenja zahtjeva i verifikacije potraživanja itd. Verifikovani iznosi do 2,000.00 KM se isplacuju gotovinski, na tekuce racune imaoca stare devizne štednje, a iznosi preko toga se pretvaraju u obveznice koje dospjevaju u 10 jednakih polugodišnjih anuiteta, u narednih 5 godina od objavljenog datuma emisije.

Vlada RS je 01.12.2016. donijela Uredbu o novom roku za verifikaciju stare devizne štednje. Zahtjevi su se mogli podnijeti na šalterima APIF-a u periodu od 15. decembra 2016. do 28. februara 2018. godine. Očekuje se objava nove uredbe.

Do sada je obavljeno ukupno 8 ciklusa verifikacije stare devizne štednje, zadnji ciklus je trajao od 15.12.2016. do 28.02.2018. godine. Vlada RS je objavila osam odluka za emisiju obveznica,  zadnja je bila 13.09.2018. godine kojom se obveznice emituju 03.10.2018. godine.

U slijedećoj tabeli su podaci o broju verifikovanih štediša i verifikovanim iznosima u KM, po ciklusima.

Ciklus/Godina

Broj štediša

Verifikovani iznos

I / 2005-2007

32,049

253,925,668.13

II / 2008

494

7,339,567.46

III / 2009

6,644

91,739,058.28

IV / 2010

4,470

83,942,839.79

V / 2011

3,464

71,759,388.57

VI / 2012 - 2013

3,066

57.189.802,95

VII / 2014 - 2015

2,198

37.075.646,46

VIII / 2016– 2018

2,223

48.722.891,95

Pregled registra stare devizne štednje.


Cjenovnik usluga iz Registra stare devizne štednje (SDŠ)


 

Jedinstveni registar računa (JRR) uspostavljen je na osnovu Zakona o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata, 17.05.2004. godine.

Tim Zakonom definisano je da APIF uspostavlja i vodi registar u kome se nalaze svi računi (devizni i KM) pravnih lica sa sjedištem u RS, dijelova pravnih lica izvan RS, organa republičke uprave i drugih republičkih organa i organizacija, jedinica lokalne uprave i samouprave i fizičkih lica - preduzetnika, a koji se vode u bankama i dijelovima banaka koje posluju na teritoriji Republike Srpske.

APIF-ov Sektor za informacione tehnologije je, na bazi vlastititog iskustva i korištenjem vlastitih potencijala, uradio kompletno informatičko rješenje registra, koje pokriva sve aktivnosti, počevši od Internet komunikacije sa bankama, Centralnom bankom i ovlaštenim korisnicima podataka, do slanja podataka vlastitom Intranet mrežom prema svim Poslovnim jedinicama i Poslovnicama. Time je omogućeno da sva pravna i fizička lica, na svakom šalteru APIF-a, mogu podnijeti zahtjev i dobiti adekvatan izvod iz Javnog registra računa.

Dana 15.06.2012. godine na snagu je stupio novi Zakon o unutrašnjem platnom prometu, kao i Zakon o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata (Sl. glasnik RS 52/12). Članom 6. i 7. Zakona o jedinstvenom registru računa propisano je da APIF svojim Uputstvom definiše način i postupak dostavljanja podataka u Registar, vođenje i sadržaj Registra, kao i način i postupak korišćenje podataka iz Registra.  Uputstvo možete preuzeti ovdje.

Dana  30.12.2014 godine, na osnovu Rješenja Agencije za bankarstvo RS, iz Jedinstvenog registra računa uklonili smo račune klijenata otvorenih u Bobar banci. Informacije o navedenim računima će biti dostupne u okviru potvrda o likvidnosti, kao i za bilo koje druge arhivske potrebe.

Dana 11.05.2016. godine, na osnovu Rješenja Agencije za bankarstvo RS, iz Jedinstvenog registra računa uklonjeni su računi klijenata otvorenih u Banci Srpske. Informacije o navedenim računima će biti dostupne u okviru potvrda o likvidnosti, kao i za bilo koje druge arhivske potrebe.

Pregled jedinstvenog registra računa.


Cjenovnik usluga iz jedinstvenog Registra računa poslovnih subjekata (JRR)


 

Na osnovu čl. 36 Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16) Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge vodi Centralni registar preduzetnika u Republici Srpskoj, koji obuhvata podatke iz registara preduzetnika koji vode nadležni registracioni organi, kao i druge podatke od značaja za praćenje poslovanja preduzetnika. Centralni registar preduzetnika je dio Registra poslovnih subjekata Republike Srpske. Agencija u potpunosti raspolaže svim podacima unesenim u Centralni registar preduzetnika.

  


Oglase okružnih privrednih sudova o započetim i zaključenim likvidacionim postupcima možete pogledati ovdje.


Registar poslovnih subjekata (RPS) uspostavljen je donošenjem Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj(Sl. Glasnik RS 67/13).

Tim Zakonom definisano je da se proces jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata od 01.12.2013. godine obavlja na šalterima APIF-a, na 11 lokacija Poslovnih jedinica, i to: Banja Luka, Prijedor, Gradiška, Modriča, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Foča, Trebinje, Sokolac i Istočno Sarajevo.


Ovdje možete naći instrukciju za plaćanje sudske takse po Okružnim privrednim sudovima.

Uplatu naknade za Službeni glasnik RS izvršite na:
Broj računa: 562-099-00004292-34
Primalac: Službeni glasnik Republike Srpske
Svrha doznake: Naknada za oglas


Uredbu o naknadama Agencije za obavljanje usluga jednošalterskog sistema možete pogledati ovdje.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku obavlјanja usluga Agencije za posredniče, informatičke i finansijske usluge možete pogledati ovdje.

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku obavlјanja usluga Agencije za posredniče, informatičke i finansijske usluge možete pogledati ovdje.

Pravilnik o korištenju, tehničkim karakteristikama i održavanju elektronskog dijela registra poslovnih subjekata (Službeni glasnik Republike Srpske broj 15/18) možete pogledati ovdje.

Prijavu za registraciju stečajne mase možete preuzeti ovdje.

Postupak registracije započinje podnošenjem Prijave za registraciju.

ISPRAVE POTREBNE ZA OSNIVANJE  DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

1.Odluka o osnivanju (za jednočlano d.o.o. uz minimalni ulog od 1,00 KM nije potrebna notarska obrada već je dovoljna notarska ovjera potpisa)
2. Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje - direktora
3. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora (ovjerena kod notara ili u opštini)
4. OP obrazac-obrazac ovjerenih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje (ovjeren kod notara ili u opštini)
5. Lična karta za osnivača i direktora (ovjerena kod notara ili u opštini)
6. Potvrda banke o uplati osnivačkog uloga
7. Prijava za registraciju poslovnih subjekata (elektronski popunjena)
8. Potvrdu o prebivalištu za lice ovlašteno za zastupanje i osnivača
9. Poresko uvjerenje za osnivača (da nema poreskih dugovanja)

*ako je osnivački ulog veći od 1,00 KM ili ako ima više od jednog osnivača Odluka o osnivanju podliježe OBAVEZNOJ notarskoj obradi.
*nadležni sud prilikom odlučivanja može tražiti i druge isprave koje ovdje nisu navedene
*primjer Odluke o osnivanju (sa minimalnim osnivačkim ulogom od 1,00 KM) i Prijavu za   registraciju možete preuzeti ovdje
*ukoliko je direktor strani državljanin mora imati dozvolu za  privremeni boravak nadležnog organa (Ministarstvo bezbijednosti BiH,  Služba za strance) te ovjerenu fotokopiju dozvole priložiti registarskom  sudu

Poslovni subjekti, čiji je predmet upisa određen posebnim zakonom, a registruju se kod nadležnih osnovnih sudova i drugih registarskih organa, ili koji stiču svojstvo pravnog lica na osnovu odluke nadležnog organa (Vlade i sl.), odnosno za koje ne postoji obaveza upisa kod nadležnog suda ili nekog drugog registrskog organa,za potrebu dobijanja Obavještenja o razvrstavanju dužni su podnijeti:

Obrazac RPS-1, za razvrstavanje poslovnih subjekata po djelatnosti, i

Obrazac RPS-1a, za razvrstavanje jedinica u sastavu.

U slučaju promjene pretežne (osnovne) djelatnosti za već registrovani poslovni subjekat, potrebno je podnijeti Zahtjev za promjenu Djelatnosti.

U slučaju potrebe za izdavanjem prepisa ili dodatnog broja kopija Obavještenja o razvrstavanju, podnosi se Zahtjev za izdavanje obavještenja.

Pregled registra poslovnih subjekata.

Cjenovnik usluga iz Registra poslovnih subjekata (RPS) i Centralnog registra preduzetnika (CRP)


Informacije na telefone : 051/308-079; 051/217-527

 

OnlinePodrška