Извјештај из ЈРР-a 29.05.2020.

Јединствени регистар рачуна: број активних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 87631, број блокираних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 45155угашених жиро рачуна пословних субјеката у РС је 68376.

Регистрација

  


Огласе окружних привредних судова о започетим и закљученим ликвидационим поступцима можете погледати овдје.


Регистар пословних субјеката (РПС) успостављен је доношењем Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (Сл. Гласник РС 67/13).

Тим Законом дефинисано је да се процес једношалтерског система регистрације пословних субјеката од 01.12.2013. године обавља на шалтерима АПИФ-а, на 11 локација Пословних јединица, и то: Бања Лука, Приједор, Градишка, Модрича, Добој, Бијељина, Зворник, Фоча, Требиње, Соколац и Источно Сарајево.


Овдје можете наћи инструкцију за плаћање судске таксе по Окружним привредним судовима.

Уплату накнаде за Службени гласник РС извршите на:
Број рачуна: 562-099-00004292-34
Прималац: Службени гласник Републике Српске
Сврха дознаке: Накнада за оглас


Уредбу о накнадама Агенције за обављање услуга једношалтерског система можете погледати овдје.

Правилник о условима, начину и поступку обављања услуга Агенције за посредниче, информатичке и финансијске услуге можете погледати овдје.

Правилник о кориштењу, техничким карактеристикама и одржавању електронског дијела регистра пословних субјеката (Службени гласник Републике Српске број 15/18) можете погледати овдје.

Пријаву за регистрацију стечајне масе можете преузети овдје.

Поступак регистрације започиње подношењем Пријаве за регистрацију.

ИСПРАВЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

1.Одлука о оснивању (за једночлано д.о.о. уз минимални улог од 1,00 КМ није потребна нотарска обрада већ је довољна нотарска овјера потписа)
2. Одлука о именовању лица овлаштеног за заступање - директора
3. Изјава о прихватању дужности директора (овјерена код нотара или у општини)
4. ОП образац-образац овјерених потписа лица овлаштених за заступање (овјерен код нотара или у општини)
5. Лична карта за оснивача и директора (овјерена код нотара или у општини)
6. Потврда банке о уплати оснивачког улога
7. Пријава за регистрацију пословних субјеката (електронски попуњена)
8. Потврду о пребивалишту за лице овлаштено за заступање и оснивача
9. Пореско увјерење за оснивача (да нема пореских дуговања)

*ако је оснивачки улог већи од 1,00 КМ или ако има више од једног оснивача Одлука о оснивању подлијеже ОБАВЕЗНОЈ нотарској обради
*надлежни суд приликом одлучивања може тражити и друге исправе које овдје нису наведене
*примјер Одлуке о оснивању (са минималним оснивачким улогом од 1,00 КМ) и Пријаву за   регистрацију можете преузети овдје
*уколико је директор страни држављанин мора имати дозволу за  привремени боравак надлежног органа (Министарство безбиједности БиХ,  Служба за странце) те овјерену фотокопију дозволе приложити регистарском  суду.

Пословни субјекти, чији је предмет уписа одређен посебним законом, а региструју се код надлежних основних судова и других регистарских органа, или који стичу својство правног лица на основу одлуке надлежног органа (Владе и сл.), односно за које не постоји обавеза уписа код надлежног суда или неког другог регистрског органа,за потребу добијања Обавјештења о разврставању дужни су поднијети:

Образац РПС-1, за разврставање пословних субјеката по дјелатности, и

Образац РПС-1а, за разврставање јединица у саставу.

У случају промјене претежне (основне) дјелатности за већ регистровани пословни субјекат, потребно је поднијети Захтјев за промјену Дјелатности.

У случају потребе за издавањем преписа или додатног броја копија Обавјештења о разврставању, подноси се Захтјев за издавање обавјештења.

Преглед регистра пословних субјеката.


Цјеновник услуга из Регистра пословних субјеката (РПС) и Централног регистра предузетника (ЦРП)


Информације на телефоне: 051/308-079; 051/217-527

 
 
 

Законом о измјенама и допунама Закона о пољопривреди Сл. Гласник РС број 86/07), предвиђено је да успостављање и вођење Регистра пољопривредних газдинстава у РС обавља АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ УСЛУГЕ Бања Лука.

Уредбом о измјенама и допунама Уредбе о упису у регистар пољопривредних газдинстава предвиђено је да се пољопривредна газдинства уписују у регистар у организационим јединицама АПИФ-а, према сједишту пољопривредног газдинства, односно пребивалишта носиоца породичног пољопривредног газдинства, без обзира на мјесто обављања пољопривредне производње на територији РС.

У сарадњи са Министарством пољопривреде, водопривреде и шумарства, договорена је подјела образаца за регистрацију пољопривредних газдинстава и регистрација је отпочела  15.10.2007. године на шалтерима АПИФ-а.

У “Службеном гласнику Републике Српске”, број: 89/13. од 17.10.2013. године, објављен је нови Правилник о разврставању породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална породична пољопривредна газдинства. Објављивањем и ступањем на снагу овог Правилника стекли су се сви формално-правни услови за обнову уписа у Регистар газдинстава по новом систему регистрације.

Обнова уписа у Регистар по новом систему регистрације почиње 01. новембра 2013. године и носиоци породичног пољопривредног газдинства или њихова овлаштена лица могу да дођу на шалтере Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге  да изврше обнову регистрације и то на исте локације у Републици Српској, гдје су извршили  регистрацију свог породичног пољопривредног газдинства. 

Након подношења захтјева и уноса података о начину коришћења земљишног посједа, као  и врстама и бројном стању стоке у Регистар, програм аутоматски врши провјеру испуњености услова из Правилника о разврставању породичних пољопривредних газдинстава и додјељује  газдинству статус “комерцијално” или “некомерцијално” породично пољопривредно газдинство.

Обрасце за регистрацију можете преузети овдје.

Саопштење - МПШРС (Обнова регистрације и доприноси за пољопривреднике).

Правилник о измјенама и допунama правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села (Службени гласник Републике Српске”, број: 35/19) можете преузети овдје.

Регистар финансијских извештаја (РФИ) успостављен је на основу Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске (Сл.гласник РС 74/10), на основу кога је АПИФ обавезан и овлашћен да успостави и води поменути Регистар. Обавеза предаје финансијских извјештаја у Регистар прописана је чланом 5. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Сл.гласник РС 94/15).

Зaкoн o измjeнaмa и дoпунaмa зaкoнa o jeдинствeнoм рeгистру финaнсиjских извjeштaja Рeпубликe Српскe мoжeтe прeузeти oвдje.

Правилник о начину пријема, спровођењу формалноправне, рачунарске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у регистар, као и о начину и роковима за исправку грешака откривених у поступку контроле финансијских извјештаја можете преузети овдје.

Подаци из Регистра су јавни, без доказивања правног интереса. Јавност података из Регистра се не односи на податке чија је тајност прописана посебним законима и другим прописима.

Услови и начин приступа подацима из Регистра дефинисани су Правилником о условима и начину овлашћеног приступања и коришћења извјештаја и докумената из регистра финансијских извјештаја (Сл.гласник РС 32/11). Подаци су доступни на више начина:
- Појединачни извештаји путем интернета (једнократно или на уговорени период),
- Цела база података или њен један део,
- Испис података из Регистра (потписан или непотписан),
- Фото-копија изворних података, са печатом Агенције.

Детаљне информације о наведеном заинтересовани могу добити на телефон 051/217-443, или на E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Преглед регистра финансијских извјештаја.


Цјеновник услуга из Регистра финансијских извјештаја


 

 

ГОДИШЊИ ФИ 2015
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови
ГОДИШЊИ ФИ 2016
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови
ГОДИШЊИ ФИ 2017
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови
ГОДИШЊИ ФИ 2018
Предузећа, Предузетници, ДПЛ Банке Осигурања Фондови

*Напомена: Да бисте приступили Регистру финансијских извјештаја потребно је да се региструјете. Регистрација је бесплатна.

 

Да ли знате са ким послујете и да ли ћете моћи наплатити своја потраживања у уговореном року?

Наша препорука је да се прије доношења пословних одлука и склапања послова као и током пословања испита Бонитет Ваших пословних партнера.

Оцјена кредитног бонитета представља оцјену способности измирења обавеза привредног друштва  о року доспјећа, утврђену на основу посебног модела вредновања финансијских принципа пословања привредних друштава, заснованог на примјени финансијске анализе и статистичког мониторинга у виду:

Primjer za BON1  (Oсновне информације о привредном друштву/предузетнику, скраћени биланси за последње три године, стање новчаних средстава) и

Primjer za BON2 (Oсновне информaције о привредном друштву/предузетнику, финансијске инфорамције, курентност привредног субјекта, оцјена финансијског рејтинга).

За све информације у вези оцјене кредитног бонитета пивредних друштава и предузетника можете нам се обратити на email  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  или на број телефона 051/217-377.

Oглeдни примjeрaк:

БOН-1

БOН-2

 

Цијене услуга из регистра бонитета можете погледати овдје.

Захтјев можете преузети овдје.

 

 

 

 
 
 

Актуелно

ОнлинеПодршка