Извјештај из ЈРР-a 24.01.2020.

Јединствени регистар рачуна: број активних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 86082, број блокираних жиро рачуна пословних субјеката у РС је 45317 угашених жиро рачуна пословних субјеката у РС је 66677.

Регистрација

Обавјештавамо кориснике наших услуга да су по основу новог Закона о угоститељству (Сл. Гласник Републике Српске 45/17  члан 17. и члан 19.), а који се нису регистровали  као самостални предузетници код јединица локалне самоуправе, дужни да закључе уговор о пружању услуга са туристичком организацијом, туристичком агенцијом или другим правним лицем које обавља угоститељску или туристичку дјелатност као претежну.

Уговор о пружању услуга, дужни су да у року од седам дана од закључивања, уз захтјев, чији је изглед прописан Правилником о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга, доставе АПИФ-у ради евидентирања и издавања потврде о евидентирању у Регистар физичких лица која пружају угоститељске услуге у складу са Законом о угоститељству.

 

Документација:

-  уговор са туристичком организацијом; туристичком агенцијом или неким другим    
   правним лицем које је регистровано за обављање привредне дјелатности; 
-  накнада  АПИФ-у  за упис у регистар  35,00 КМ;
-  лична карта лица које се упсује у регистар  (на увид)  и
-  текући рачун лица које се уписује у регистар (на увид). 

 

 

На основу чл. 36 Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске, бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16”) Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге води Централни регистар предузетника у Републици Српској, који садржи податке из регистара предузетника који воде надлежни органи, као и друге податке од значаја за праћење предузетника. Централни регистар предузетника је дио Регистра пословних субјеката Републике Српске. Агенција у потпуности располаже свим подацима унесеним у Централни регистар предузетника.

Регистар јавних предузећа (РЈП) успостављен је доношењем Уредбе о транспарентности између Републике Српске, односно јединица локалне самоуправе и јавних предузећа (Сл.гласник РС 114/11), на основу које је АПИФ обавезан и овлаштен да успостави и води поменути Регистар. Пословање и управљање јавних предузећа, органи предузећа и друга питања од значаја за рад ових предузећа регулисана су Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС 75/04) и Законом о измјенама и допунама закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 78/11).

Регистар је јаван, те садржи следеће податке о јавним предузећима:
- Пословно име (фирма)
- Тачна адреса и седиште
- Датум оснивања
- Датум и основ сваке промене уписане у судски регистар
- Лице или лица овлашћена за заступање
- Остварени укупни приход у току две последње пословне године
- Остварени укупни приход у току две последње пословне године по основу производних делатности јавног предузећа које послује у производном сектору
- Друге податке од значаја за вођење Регистра у складу са Уредбом.

 

 

Регистар старе девизне штедње почео је функционисати дана 10.08.2005. године. Влада РС је 09.07.2005. године донијела Уредбу о условима, поступку и роковима верификације старе девизне штедње , на основу чега је АПИФ дана 12.07.2005. године објавио јавни Позив за верификацију старе девизне штедње. Предвиђено је било да се верификација врши од 10.08.до 10.11.2005. године.

Дана 11.11.2005. Влада РС је донијела Уредбу о измјени уредбе о условима, поступку и роковима верификације старе девизне штедње, којом је рок за верификацију продужен за 120 дана, тј. до 11.02.2006. године.

Дана 02.12.2005. године, Уставни суд БиХ је Одлуком о меритуму ставио ван снаге све одредбе Закона о утврђивању и и начину измирења унутрашњег дуга БиХ. Утврђен је рок од 3 мјесеца, у коме се мора донијети Окврини закон на нивоу БиХ.

Дана 13.04.2006. године, Парламентарна скупштина БиХ је усвојила Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње.

На основу овог Закона, Влада РС је дана 12.10.2006. године донијела Уредбу о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској. Том Уредбом су прецизно дефинисани општи принципи, поступак подношења захтјева и верификације потраживања итд. Верификовани износи до 2,000.00 КМ се исплаћују готовински, на текуће рачуне имаоца старе девизне штедње, а износи преко тога се претварају у обвезнице које доспјевају у 10 једнаких полугодишњих ануитета, у наредних 5 година од објављеног датума емисије.

Влада РС је 01.12.2016. донијела Уредбу о новом року за верификацију старе девизне штедње. Захтјеви су се могли поднијети на шалтерима АПИФ-а у периоду од 15. децембра 2016. до 28. фебруара 2018. године. Очекује се објава нове уредбе.

До сада је обављено укупно 8 циклуса верификације старе девизне штедње, задњи циклус је трајао oд 15.12.2016. до 28.02.2018. године. Влада РС је објавила осам одлука за емисију обвезница, задња је била 13.09.2018. године којом се обвезнице емитују 03.10.2018. године.

У слиједећој табели су подаци о броју верификованих штедиша и верификованим износима у КМ, по циклусима.

Циклус/Година

Број штедиша

Верификовани износ

I / 2005-2007

32,049

253,925,668.13

II / 2008

494

7,339,567.46

III / 2009

6,644

91,739,058.28

IV / 2010

4,470

83,942,839.79

V / 2011

3,464

71,759,388.57

VI / 2012 - 2013

3,066

57,189,802.95

VII / 2014 - 2015

2,197

37,075,646.46

VIII / 2016– 2018

2,223

48.722.891,95

Преглед регистра старе девизне штедње.


Цјеновник услуга из Регистра старе девизне штедње (СДШ)


 

Јединствени регистар рачуна (ЈРP) успостављен је на основу Закона о јединственом регистру рачуна пословних субјеката, 17.05.2004. године.

Тим Законом дефинисано је да АПИФ успоставља и води регистар у коме се налазе сви рачуни (девизни и КМ) правних лица са седиштем у РС, делова правних лица изван РС, органа републичке управе и других републичких органа и организација, јединица локалне управе и самоуправе и физичких лица - предузетника, а који се воде у банкама и деловима банака које послују на територији Републике Српске.

АПИФ-ов Сектор за информационе технологије је, на бази властититог искуства и кориштењем властитих потенцијала, урадио комплетно информатичко решење регистра, које покрива све активности, почев од Интернет комуникације са банкама, Централном банком и овлашћеним корисницима података, до слања података властитом Интранет мрежом према свим Пословним јединицама и пословницама. Тиме је омогућено да сва правна и физичка лица, на сваком шалтеру АПИФ-а, могу поднети захтев и добити адекватан извод из Јавног регистра рачуна.

"Дана 2012/06/15. године на снагу је ступио нови Закон о унутрашњем платном промету, као и Закон о јединственом регистру рачуна пословних субјеката (Сл. гласник РС 52/12). Чланом 6. и 7. Закона о јединственом регистру рачуна прописано је да АПИФ својим Упутством дефинише начин и поступак достављања података у Регистар, вођење и садржај Регистра, као и начин и поступак коришћење података из РегистраУпутство можете преузети овде."

Дана 30.12.2014. године, на основу Рјешења Агенције за банкарство РС, из Јединственог регистра рачуна уклонили смо рачуне клијената отворених у Бобар банци. Информације о наведеним рачунима ће бити доступне у оквиру потврда о ликвидности, као и за било које друге архивске потребе.

Дана 11.05.2016. године, на основу Рјешења Агенције за банкарство РС, из Јединственог регистра рачуна уклоњени су рачуни клијената отворених у Банци Српске. Информације о наведеним рачунима ће бити доступне у оквиру потврда о ликвидности, као и за било које друге архивске потребе.

Преглед јединственог регистра рачуна.


Цјеновник услуга из јединственог Регистра рачуна пословних субјеката (ЈРР)


 

  


Огласе окружних привредних судова о започетим и закљученим ликвидационим поступцима можете погледати овдје.


Регистар пословних субјеката (РПС) успостављен је доношењем Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (Сл. Гласник РС 67/13).

Тим Законом дефинисано је да се процес једношалтерског система регистрације пословних субјеката од 01.12.2013. године обавља на шалтерима АПИФ-а, на 11 локација Пословних јединица, и то: Бања Лука, Приједор, Градишка, Модрича, Добој, Бијељина, Зворник, Фоча, Требиње, Соколац и Источно Сарајево.


Овдје можете наћи инструкцију за плаћање судске таксе по Окружним привредним судовима.

Уплату накнаде за Службени гласник РС извршите на:
Број рачуна: 562-099-00004292-34
Прималац: Службени гласник Републике Српске
Сврха дознаке: Накнада за оглас


Уредбу о накнадама Агенције за обављање услуга једношалтерског система можете погледати овдје.

Правилник о условима, начину и поступку обављања услуга Агенције за посредниче, информатичке и финансијске услуге можете погледати овдје.

Правилник о кориштењу, техничким карактеристикама и одржавању електронског дијела регистра пословних субјеката (Службени гласник Републике Српске број 15/18) можете погледати овдје.

Пријаву за регистрацију стечајне масе можете преузети овдје.

Поступак регистрације започиње подношењем Пријаве за регистрацију.

ИСПРАВЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

1.Одлука о оснивању (за једночлано д.о.о. уз минимални улог од 1,00 КМ није потребна нотарска обрада већ је довољна нотарска овјера потписа)
2. Одлука о именовању лица овлаштеног за заступање - директора
3. Изјава о прихватању дужности директора (овјерена код нотара или у општини)
4. ОП образац-образац овјерених потписа лица овлаштених за заступање (овјерен код нотара или у општини)
5. Лична карта за оснивача и директора (овјерена код нотара или у општини)
6. Потврда банке о уплати оснивачког улога
7. Пријава за регистрацију пословних субјеката (електронски попуњена)
8. Потврду о пребивалишту за лице овлаштено за заступање и оснивача
9. Пореско увјерење за оснивача (да нема пореских дуговања)

*ако је оснивачки улог већи од 1,00 КМ или ако има више од једног оснивача Одлука о оснивању подлијеже ОБАВЕЗНОЈ нотарској обради
*надлежни суд приликом одлучивања може тражити и друге исправе које овдје нису наведене
*примјер Одлуке о оснивању (са минималним оснивачким улогом од 1,00 КМ) и Пријаву за   регистрацију можете преузети овдје
*уколико је директор страни држављанин мора имати дозволу за  привремени боравак надлежног органа (Министарство безбиједности БиХ,  Служба за странце) те овјерену фотокопију дозволе приложити регистарском  суду.

Пословни субјекти, чији је предмет уписа одређен посебним законом, а региструју се код надлежних основних судова и других регистарских органа, или који стичу својство правног лица на основу одлуке надлежног органа (Владе и сл.), односно за које не постоји обавеза уписа код надлежног суда или неког другог регистрског органа,за потребу добијања Обавјештења о разврставању дужни су поднијети:

Образац РПС-1, за разврставање пословних субјеката по дјелатности, и

Образац РПС-1а, за разврставање јединица у саставу.

У случају промјене претежне (основне) дјелатности за већ регистровани пословни субјекат, потребно је поднијети Захтјев за промјену Дјелатности.

У случају потребе за издавањем преписа или додатног броја копија Обавјештења о разврставању, подноси се Захтјев за издавање обавјештења.

Преглед регистра пословних субјеката.


Цјеновник услуга из Регистра пословних субјеката (РПС) и Централног регистра предузетника (ЦРП)


Информације на телефоне: 051/308-079; 051/217-527

 
 
 

Актуелно

ОнлинеПодршка