Штампа

АПИФ је по први пут организовао панел дискусију на тему „Нови трендови у коришћењу пословних информација“. Директор Агенције  Јелена Ћетковић је током уводног излагања учеснике упознала са постојећим и новим услугама које Агенција нуди кроз своје пословање.

Истичући потенцијале Регистра финансијских извјештаја при коришћењу пословних информација,директорица је навела да Агенција из регистра нуди услуге које се тичу могућности увида у регистар и финансијско стање исказано кроз билансе привредних субјеката, што су корисници услуга подржали као важно питање које може да допринесе њиховом будећем пословању.

Директорица је навела да је АПИФ увео услугу електронске предаје финансијских извјештаја што у знатној мјери скраћује вријеме обраде и контроле исправности финансијског извјештаја.

Скорим увођењем пружања услуге о бонитету пословних субјеката као пројекције будећег пословања привредних субјеката, директорица је истаклапредности при њиховом кориштењу како за привредни субјекат за који се ради бонитетни извјештај тако и за потребе банака и иступањена међународним тендерима.  Предствници Привредне коморе и банка су подржали овакву иницијативу и предложили даљузаједничку сарадњу за унапређење привредног амбијента.

Увођењем једношалтерског система регистрације привредних субјеката учесници расправе навели су проблеме који постоје код потенцијалних страних инвеститора као и њихово информисање о стању предузећа и гране дјелатности у коју инвеститор планира да улаже.
Такође један од битних података који је наведен јесте међународна размјена података о оснивачу предузећа или појединца (повезана лица) из Републике Српске у иностранству и обрнуто.
Истичући проблеме са којима се сусрећу привредни субјекти у свом раду наведено је да постоји проблем јер не постоји евиденција или Централни регистар страних извођача радова а чијим би се успостављањем знатно доприњело смањењу губитака домаћих предузећа.

Наведено  је од стране учесника  да увођењем једношалтерског система регистрације привредних субјеката потребно је да АПИФ има јачи механизам контроле исправности финансијских извјештаја као и веће надлежности у погледу како исправности тако и контроле обвезника предаје финансијских извјештаја. А све за потребе стварања и побољшања квалитета аналитичких економских података који би били од велике помоћи при креирању стратешких докумената Републике Српске а посебно у погледу израде економске политике и буџета Републике Српске.

Увођењем Регистра привредних субјеката наведено је да је на простору Републике Српске потребно да се створи Агенција која ће располагати јединственом базом и подацима како о статусу предузећа тако и о финансијском стању, те да се поред постојећих регистара уведу и нови регистри као што је регистар стечајне масе, регистар принудне наплате, регистар заложног права и регистар готовинских исплата. А све у сврху бржег и једноставнијег добијања података и информација које су неопходне у свакодневном пословању привредних субјеката.