Page 5 - Primjer - BON 1
P. 5

Finansijske informacije za poslednje tri godine

1. Skraćeni Bilans uspjeha                     2014.       2015.       2016.

              Pozicija             48 413 841.00   48 591 992.00   56 768 999.00
                               48 530 342.00   48 500 812.00   56 849 790.00
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje                            0.00    91 180.00        0.00
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka              116 501.00         0.00    80 791.00
Smanjenje vrijednosti zaliha uÄŤinaka               10 439.00              29 104.00
Ostali poslovni prihodi                   40 156 089.00     18 575.00  48 113 430.00
Poslovni rashodi                       17 295 325.00   41 023 256.00   22 494 577.00
Nabavna vrijednost prodate robe                9 171 484.00   18 667 087.00   12 891 126.00
Troškovi materijala                      4 910 180.00            4 450 986.00
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda   2 216 071.00   9 708 922.00   2 058 543.00
Ostali poslovni rashodi                    5 845 859.00   4 639 988.00   5 007 642.00
Troškovi proizvodnih usluga                   717 170.00   1 724 806.00   1 210 556.00
Troškovi amortizacije i rezervisanja             8 268 191.00   5 319 968.00   8 684 673.00
Poslovni dobitak
Poslovni gubitak                             0.00   962 485.00         0.00
Neto finansijski prihodi(rashodi)                 89 311.00   7 587 311.00     -33 183.00
Dobitak redovne aktivnosti                  8 357 502.00            8 651 490.00
Gubitak redovne aktivnosti                                 0.00
Rezultat po osnovu ostalih prihoda i rashoda               0.00    10 958.00        0.00
Dobitak po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine        26 910.00   7 598 269.00    301 916.00
Gubitak po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine
Neto dobitak (gubitak) perioda                      0.00       0.00       0.00
Ukupni prihodi                              0.00   194 762.00         0.00
Ukupni rashodi                        7 619 949.00            8 169 733.00
                               49 070 803.00         0.00 57 284 048.00
2. Skraćeni bilans stanja                  40 686 391.00         0.00 48 330 642.00
                                        7 105 286.00
              Pozicija                2014.   49 318 593.00      2016.
                                        41 525 562.00
Stalna sredstva                        7 200 701.00            9 040 765.00
Nematerijalna sredstva                      60 457.00      2015.      69 924.00
Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine
Biološka sredstva i sredstva kulture             6 156 275.00   7 857 248.00   7 986 873.00
DugoroÄŤni finansijski plasmani                      0.00    50 117.00        0.00
OdloĹľena poreska sredstva
Tekuća sredstva                         983 969.00   6 823 162.00    983 968.00
Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja       0.00       0.00       0.00
namijenjena prodaji
KratkoroÄŤna potraĹľivanja                   21 015 490.00    983 969.00   26 882 013.00
KratkoroÄŤni finansijski plasmani                              0.00
Gotovinski ekvivalenti i gotovina               6 725 784.00            8 912 051.00
Ostala tekuća sredstva                             19 501 363.00
OdloĹľena poreska sredstva                   8 620 131.00            14 675 139.00
                                106 502.00   6 383 112.00     24 117.00

                               4 437 795.00   9 333 172.00   1 094 201.00
                               1 125 278.00     25 736.00   2 176 505.00

                                     0.00  2 953 846.00         0.00
                                         805 497.00
                                              0.00

ID: 159                                             5/8
   1   2   3   4   5   6   7   8